Disclaimer
Algemeen:

Het onderstaande is van toepassing op deze website of enige andere pagina binnen het domein perrodelacasanegra.nl.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring:

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of op enige andere wijze interactie met u tot stand te brengen.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Perro de la Casa Negra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden
informatie op deze website.

Beschikbaarheid:

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk
beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht op deze website berust bij Perro de la Casa Negra. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Perro de la Casa Negra.

Disclaimer
General:

The following applies to this website or any other page within the domain perrodelacasanegra.nl.
By using the website you agree with this disclaimer.

Privacy Statement:

You can visit this site without telling us who you are or revealing any information about yourself.
However, there are situations where we need information from you, for example, to correspond with you or in any other way interact with you.
We aim to let you know at all times before we collect personal information via the Internet.
This website uses a counter to count the number of visitors, the sites where they come from and which provider they have access to the Internet.
The results are only used in aggregate and not in individual identifiable form.
Collected (personal) data will not be sold to third parties or made available. Exception of special circumstances, for instance if legally required.
Also, you can at any time request to have your information removed from our files.

Exclusion of liability:

All information on this website is intended for personal use only. The information can not legally binding. Modifications and typographical errors reserved.
We strive to make the information on this website as complete and accurate as possible.
Perro de la Casa Negra accepts no responsibility for damage of any kind caused by use, incompleteness or inaccuracy of the offered
information on this website.

Availability:

The information and recommendations on this website may be changed without prior warning or notice. We strive to make this website available as much as possible,
but we accept no responsibility for any consequences of (temporary) unavailability.

Copyright and intellectual property:

The copyright on this website rests with Perro de la Casa Negra. Duplication in any form is allowed only with prior permission by Perro de la Casa Negra.
-- Disclaimer --